[PHP] Hàm Tính Ngày Tháng Năm, Tính thời gian đã đăng so với hiện tại.


[PHP] Hàm Tính Ngày Tháng Năm, Tính thời gian đã đăng so với hiện tại.

So sánh bài đăng giữa ngày tháng năm đã đăng .

Trong quá trình tính toán, lập trình có lẽ bào viết này giúp ích chút it nhiều cho anh em lập trình viên .

Nếu để xác định ngày đăng so với thời gian hiện tại thì ta có.

Ví dụ : 5 phút trước. 1 tiếng trước. 1 ngày trước, 1 năm trước ...

/*

$bien-ngay-can-tru = "2018-10-30 10:30:20";

 $diff = abs(strtotime(date('Y-m-d H:i:s')) - strtotime($bien-ngay-can-tru));
 
  $years = floor($diff / (365*60*60*24));
  $months = floor(($diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
  $days = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24) / (60*60*24));
  $hours = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24) / (60*60));
  $minutes = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24 - $hours*60*60) / 60);
  $seconds = floor(($diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24 - $days*60*60*24 - $hours*60*60 - $minutes*60));
  if ($years > 0) {
      echo $years." năm, ".$months." tháng trước";
  }elseif ($years == 0) {
      if ($months > 0) {
          echo $months." tháng ".$days." ngày trước";
      }else {
          if ($days > 0) {
              echo $days." ngày trước";
          }else{
              if ($hours >0) {
                  echo $hours." giờ, ".$minutes." phút trước";
              }else{
                  echo $minutes." phút trước";
              }
              
          }
         }
      
  };
*/

 

 


Tin Tức Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.